BIOACTIVE 1L

-Биостимулатор кој освен азот, составот му е збогатен со екстракти од алги, како и аминокиселини.Може да се користи во овоштарството, полјоделството, лозарството, градинарството и во расадничкото производство.
-Aзотот учествува во голем број на физиолошки-биохемиски процеси во растението, како и во оксидоредукциските процеси, а од кои зависи општиот раст, развој и плодоносење кај растенијата.

-Додека пак, влијанието на аминокиселините врз растенијата делуваат повеќекратно и тоа: синтеза на протеини, позитивно делуваат врз растението при стресни ситуации, ја подобруваат фотосинтезата, делуваат на синтезата на растителните хормони кои се неопходни за развој и плодоносење, т.е. аминокиселините се активатори на растителните хормони, го подобруваат оплодувањето и формирање на плодови итн.

-Екстарктите од алги ги зајакнува културите, го регулира навлегувањето на хранливите материи и го зголемува соодност на суровиот материјал.

Категорија

Oпис

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “BIOACTIVE 1L”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.