Energy 30ml

Energy – оваа е течно органско ѓубриво кое е богато со голем број на органски биоактивни стимулатори (хумусни и фулво киселини, растителен екстракт, витамини, ферменти и др.), кои се екстрахирани од леонардите. Ваквиот состав допринесува да има голем број на позитивни ефекти и тоа: зголемување на протокот на растителни течности во растенијата, подобрување на aсимилацијата на минерални елементи во почвата, трансформирање во хелатна форма макро и микроелементите, подобрување на односот помеѓу карбонатите и нитратите и др.
Хемиски состав : Хумусни и фулво киселини, растителен екстракт, биоактивни материи -15%
Примена: При прскање (фолијарно) да се примени во доза од 0,1 % (100mL во 100 L вода), а ако се наводнува 10 L/ha.
Компатибилност: Може да се меша со најчесто употребуваните пестициди, но најдобро е претходно да се направи проба на мало.
Пакување: 30ml

Категорија

Oпис

Energy – оваа е течно органско ѓубриво кое е богато со голем број на органски биоактивни стимулатори (хумусни и фулво киселини, растителен екстракт, витамини, ферменти и др.), кои се екстрахирани од леонардите. Ваквиот состав допринесува да има голем број на позитивни ефекти и тоа: зголемување на протокот на растителни течности во растенијата, подобрување на aсимилацијата на минерални елементи во почвата, трансформирање во хелатна форма макро и микроелементите, подобрување на односот помеѓу карбонатите и нитратите и др.
Хемиски состав : Хумусни и фулво киселини, растителен екстракт, биоактивни материи -15%
Примена: При прскање (фолијарно) да се примени во доза од 0,1 % (100mL во 100 L вода), а ако се наводнува 10 L/ha.
Компатибилност: Може да се меша со најчесто употребуваните пестициди, но најдобро е претходно да се направи проба на мало.
Пакување: 30ml

Mислења

There are no reviews yet.

Be the first to review “Energy 30ml”

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.